Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních dat

Vážení zákazníci, zaregistrováním se na našem serveru udělujete souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, o vaší osobě zpracovávány údaje, které dále dobrovolně v nezbytném rozsahu poskytnete, a to za účelem umožnění doručení objednaného zboží z internetového obchodu na doménovém jméně Foxart.cz a stránkách s ním souvisejících a dále ke komunikaci mezi vámi jako zákazníkem a námi jako dodavatelem.Tyto údaje budou za dodržení veškerých zákonných předpokladů a s náležitou ochranou před jejich jakýmkoli následným zneužitím zpracovány k výše uvedeným účelům provozovatelem e-obchodu Foxart.cz, firmou Roman Vítek, (dále jako správce údajů), v souladu s výše uvedeným účelem. Sídlem správce těchto údajů, jenž bude dbát o jejich ochranu a zákonem vymezené užití, je Nemošice, Sportovní 105, 53003.

Rozsah poskytovaných údajů je dán obsahem a požadavky objednávkového formuláře. Dále má poskytovatel právo kdykoliv požádat o zničení (vymazání) jeho osobních údajů u správce, čemuž správce údajů vyhoví bez zbytečného odkladu. Zároveň však tímto poskytovatel ztrácí možnost podílet se na službách tohoto systému. Poskytovatel má právo přístupu k o něm zpracovávaným údajům v rámci obecných možností systému a dále, pokud zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem těchto údajů, má právo požadovat nápravu, případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Správce údajů si vyhrazuje právo ověřovat si, zda osobní údaje, jenž byly poskytnuté subjektem těchto údajů, jsou pravdivé. V případě pochybností je správce tyto osobní údaje oprávněn blokovat s tím, že pokud tyto údaje nebude možné opravit nebo dostatečně ověřit, příp. by to bylo spojeno s neúměrnými náklady, budou tyto osobní údaje zlikvidovány. Správce provede bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů, po té co pomine účel, pro který osobní údaje spravoval. Správce se zavazuje, že osobní údaje poskytovatelů (zákazníků) bude trvale chránit, nepředá je třetí osobě nebo subjektu, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením zákazníkovy objednávky.

Objednávkou na stránce foxart.cz zákazník potvrzuje, že si všechny výše uvedené informace řádně a pečlivě přečetl a bez výhrad s nimi souhlasí.