Ochrana osobních údajů a GDPR

Foxart Goalie Camp

Provozovatel stránky Foxart.cz, firma Roman Vítek, se sídlem: Nemošice, Sportovní 105, 53003 (dále jen jako “Správce“) pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

V případě odeslání přihlášky na Foxart Goalie Camp (dále jen “kemp“) pořádaný Správcem souhlasí odesilatel se zpracováním osobních údajů přihlášené osoby následovně:

Osobní údaje
jméno a příjmení,
bydliště,
datum narození,
telefonický a emailový kontakt,
zdravotní stav (zejména upozornění na alergie),
jméno, příjmení a kontakt zákonného zástupce,
fotografie a videa pořízené v průběhu trvání kempu

Účel a doba zpracování osobních údajů

Zpracování údajů je nutné pro administrativu, přípravu a organizační zajištění kempu. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým je povinen je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění kempu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci kempu a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích a stránkách www.foxart.cz a pro účely výukové. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu deseti let, následně budou smazány a skartovány.

Odesilatel odesláním webové přihlášky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Odesilatel má právo formou e-mailového oznámení na adresu foxartcamp@gmail.com kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.